Revision

Basen för våra produkter är revision vilket därför naturligt står för merparten av de tjänster som vi levererar. Under arbetets gång lär sig revisorn mycket om varje enskild kund. Det är vanligt att våra kunder använder oss som bollplank och rådgivare.

Revisionen är den del som för en del företag/organisationer krävs enligt lag eller avtal

Den innefattar att revisorn granskar den ekonomiska informationen, (årsredovisningen, kontrollbalansräkningen eller andra rapporter) så att den ger en rättvisande bild av kundens verksamhet. Genom revisionsberättelsen får också kunden ett intyg att förvaltningen skötts enligt vissa lagar och förordningar.

Våra auktoriserade revisorer är alla medlemmar i revisorsorganisationen Far. Far kvalitetsgranskar regelbundet alla sina medlemmar. Utöver det har vi också en årlig intern kvalitetskontroll för att säkerställa att arbetet utförs enligt ISA (International Standards on Auditing).