Revision

Basen för våra produkter är revision vilket därför naturligt står för merparten av de tjänster som vi levererar. Revisionen är den del som för en del företag/organisationer krävs enligt lag eller avtal. Den innefattar att revisorn granskar den ekonomiska informationen, (årsredovisningen, kontrollbalansräkningen eller andra rapporter) så att den ger en rättvisande bild av kundens verksamhet. Genom revisionsberättelsen får också kunden ett intyg att förvaltningen skötts enligt vissa lagar och förordningar.

Under arbetets gång lär sig revisorn mycket om varje enskild kund. Det är vanligt att våra kunder använder oss som bollplank och rådgivare.

Revision för mindre företag

För några år sedan ändrades lagen och revisionen blev frivillig för mindre företag. Om bolaget inte uppfyller minst två av följande tre villkor kan man välja om man vill ha revision eller inte.

1. Omsättning > 3 Mkr
2. Balansomslutning > 1,5 Mkr
3. Fler än tre anställda

Flera av våra kunder har valt att ha kvar revisionen medan andra valt att vi på konsultbasis i stället hjälper till med till exempel bokslut, årsredovisning och deklaration.

Kvalitet

Våra auktoriserade revisorer är alla medlemmar i revisorsorganisationen Far. Far kvalitetsgranskar regelbundet alla sina medlemmar. Utöver det har vi också en årlig intern kvalitetskontroll för att säkerställa att arbetet utförs enligt ISA (International Standards on Auditing).